« Terug naar overzicht

De winstpremie - een alternatieve vorm van verloning?

1 februari 2018

De Programmawet van 25 december 2017 heeft door een wijziging van de wet van 22 mei 2001 betreffende de werknemersparticipatie in het kapitaal en in de winst van de vennootschappen een nieuw systeem van deelname in de winst ingevoerd, de zogenaamde winstpremie.

Vanaf 1 januari 2018 kunnen ondernemingen de werknemers laten meedelen in de winst. Door de toekenning van een winstpremie kunnen de werknemers, zonder hen binnen de onderneming stemrecht toe te kennen, beloond worden door hen te laten participeren in de winst van de onderneming.

De winstpremie kan worden toegekend wanneer een vennootschap of een groep van vennootschappen een deel of het geheel van de winst na belastingen van een boekjaar onder haar werknemers wil verdelen. Zij kan dus niet worden toegekend door VZW’s of openbare instellingen. Zij kan ook enkel worden toegekend aan werknemers en dus niet aan bedrijfsleiders die een mandaat van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar uitoefenen.

De winstpremie wordt uitgekeerd in geld en op vrijwillige basis. De toekenning is verplicht collectief en niet-recurrent. Ook mag zij niet worden ingevoerd ter vervanging of omzetting van een bestaand loonvoordeel.

Om de winstpremie aantrekkelijk te maken heeft de wetgever een eenvoudige procedure uitgewerkt en ook een sociaal en fiscaal gunstige behandeling voorzien door de kost voor de werkgever beperkt te houden en de winstpremie laag te belasten.

Het totale bedrag van de premies mag niet hoger zijn dan 30 % van de totale bruto loonmassa. Ook worden zij niet in aanmerking genomen voor de berekening van de loonnorm en ook niet beschouwd als loon in de zin van de Arbeidsovereenkomstenwet.
Zowel op sociaal zekerheidsvlak als op fiscaal vlak is de toekenning van een winstpremie onderworpen aan een voordelig regime.
In vergelijking met het niet-recurrent resultaatsgebonden voordeel (CAO 90), warrants en klassieke bonus is de totale kost voor de werkgever van een winstpremie lager dan het niet-recurrent resultaatsgebonden voordeel en klassieke bonus, doch hoger dan de warrant.


Johan NULENS & Veerle NIJS
ARGUS Advocaten
Kol. Dusartplein 34 bus 1
B-3500 Hasselt
Tel: +32.(0)11.28.64.20
Fax: +32.(0)11.22.15.90

www.argusadvocaten.be
johan.nulens@argusadvocaten.be
veerle.nijs@argusadvocaten.be

Interesse om lid te worden? Niet twijfelen!

Klik hier